معمولاً برای بوقلمون نژادسنگین، دوره‏ های وزن‏ گیری به شرح زیر می‌باشد:

پرندگان نر:                       19 تا 21 هفته                   حدود 5/19 - 3/22 کیلوگرم

پرندگان ماده:                     15 تا 16 هفته                   حدود 5/9 – 0/11 کیلوگرم

 

 

 1. فرآیند تمام پر تمام خالی (all in – all out)

پرندگان نر و ماده یک‌روزه و جوان (4 تا 5 هفتگی) در کنار هم نگهداری می‏شوند. در سن 15 تا 16 هفتگی، پرندگان ماده به کشتارگاه ارسال شده، و کل فضای سالن تا پایان دوره وزن‏گیری به پرندگان نر اختصاص داده می‏شود. بعد از تخلیه پرندگان نر از سالن، در سنین 19 تا 21 هفتگی، کل فضای سالن شستشو و ضدعفونی می‌گردد.

 

مزایا: قطع زنجیره عفونی.

معایب: فقط 2/2 تا 4/2 سیکل در سال.

 

 

 1. سیکل 19/18 هفته

  در این سیستم نیز جوجه یکروزه نر و ماده بوقلمون در آغاز با هم در یک فضای پرورشی قرار می‌گیرند. اما بعد از 4 تا 5 هفته پرندگان نر به یک یا چند سالن برای مرحله وزن‏گیری منتقل می‏شوند. پرندگان ماده در همین سالن پرورش آغازین جهت وزن‏گیری نگهداری شده، و در هفته‏های 15 تا 16 به کشتارگاه ارسال می‏شوند. بنابراین این سالن را می‏توان در هفته 19/18 بعد از شستشو و ضدعفونی، مجدداً جهت جوجه جدید بکاربست. در هفته‏های 19 تا 21، پرندگان نر از سالن تخلیه می‏شوند. در هفته 24، سالن وزن‏گیری پرندگان نر مجدداً جهت دریافت پرندگان نر جوان از سالن پرورش آغازین آماده می‏شود.

   

  مزایا: 7/2 تا 9/2 سیکل درسال یعنی کاربرد بیشتر از مجموعه سالن‏ها.

  معایب: دو سن گله در یک مزرعه، اگر فاصله کافی بین سالن‏های پرورش آغازین و سالن‏های وزن‏گیری نباشد.

   

  توجه

  • میزان تراکم با توجه به تعداد پرندگان آماده کشتار محاسبه می‏شود.
  • حداکثر 52 کیلوگرم بر مترمربع برای پرندگان ماده و 58 کیلوگرم بر مترمربع برای پرنده نر در نظر گرفته شود.

   

   

   

 2. سایر سیکلهای وزن گیری

بسته به شرایط فضای مورد نظر برای برنامه‏های وزن‏گیری، در عمل گونه‏های متفاوتی از دو سیستم بنیادین و همچنین سایر سیکل‏های جوجه‏ریزی وجود دارد.

 

Go to top